Skip to main content

Zasady i uregulowania w zakresie ochrony danych osobowych

Aktualizacja: 1.3.2024

Dla spółki Flipo Państwa prywatność jest bardzo ważna. Opracowaliśmy niniejsze Zasady ochrony danych osobowych, aby dostarczyć informacji o tym, jak przetwarzamy Państwa dane osobowe w czasie Państwa kontaktu z naszymi specjalistami z Serwisem klienta, kiedy odwiedzają Państwo portal www.flipo.pl korzystając z komputera lub urządzenia mobilnego i zamawiają u nas różne usługi.

„Dane osobowe” oznaczają informacje dotyczące osoby fizycznej, której tożsamość jest znana lub którą można zidentyfikować. Jeśli chcą Państwo przejść do określonej części zasad i uregulowań w zakresie ochrony danych osobowych, prosimy kliknąć poniższy link:
 

A. KATEGORIE DANYCH OSOBOWYCH KLIENTÓW PRZETWARZANE PRZEZ SPÓŁKĘ FLIPO

1. CELE I PODSTAWA PRAWNA

Spółka Flipo przetwarza Państwa adres e-mail, numer telefonu, imię, nazwisko, adres również dla celów dostarczania ważnych informacji dotyczących zamówionych przez Państwa usług/produktów, kontaktu wspierającego w fazie przedumownej oraz po zawarciu umowy.

Podstawą prawną przetwarzania Państwa adresu e-mail i numeru telefonu dla tych celów jest uzasadniony interes spółki Flipo do dostarczenia Państwu ważnych informacji o zamówionych usługach/produktach.

Spółka Flipo przetwarza Państwa adres e-mail również w celu przypisania go do zamówienia, kiedy Państwo kontaktują się z naszymi przedstawicielami z obsługi klienta. Podstawą prawną takiego przetwarzania jest nasz uzasadniony interes zapewnienia Państwu najwyższej jakości. obsługi klienta.

Jeśli udzielą Państwo zgody na dostarczanie informacji marketingowych i newslettera od spółki Flipo, spółka Flipo przetworzy Państwa kontakt e-mailowy i telefoniczny w celu wysyłania informacji marketingowych i newslettera o różnych produktach/usługach oferowanych za pośrednictwem portalu www.flipo.pl. Podstawą prawną do przetwarzania Państwa adresu e-mail w tym celu jest Państwa zgoda. W dowolnym momencie można odwołać swoją zgodę poprzez link anulowania odbioru w dolnej części naszych e-maili marketingowych, wyrejestrowanie się bezpośrednio na portalu www.flipo.pl lub kontaktując się z serwisem klienta spółki Flipo pod adresem info@flipo.pl.

W celu dostarczenia informacji marketingowych oraz newslettera od Flipo swoim aktualnym klientom firma Flipo przetwarza zwykłe dane osobowe.

Flipo przetwarza informacje takie jak imię, nazwisko oraz adres e-mail w celu wysłania informacji marketingowych oraz newslettera o różnych produktach/usługach dostępnych na stronie www.flipo.pl. 

Flipo korzysta z usług typu cloud trzecich stron jak Mandrill, Mailgun, które pomagają jej w wysyłce e-maili. Usługi te monitorują działania związane z tymi e- mailami, np. czy odbiorca je otworzył, kliknął linki odnośników w wiadomościach e- mail czy poprzez kliknięcie na nie dokonał zakupu. Na podstawie tych danych Flipo analizuje stopień interakcji z wysyłanymi e-mailami. Podstawą prawną przetwarzania Twojego adresu e-mail w tym celu jest prawnie uzasadniony interes firmy Flipo polegający na informowaniu Cię jako klienta, który zakupił już produkt/usługę na portalu flipo.pl o aktualnych cenach, rabatach, promocjach, wskazówkach dotyczących podróży, nowości i korzystne oferty. Przetwarzamy w tym celu Twój adres e-mail przez okres 4 lat od ostatniej interakcji z newsletterem lub do momentu wypisania się z wysyłanych newsletterów.

I. DANE OSOBOWE PRZETWARZANE PODCZAS KONTAKTU ZE SPÓŁKĄ FLIPO

Kiedy kontaktują się Państwo z przedstawicielami naszej obsługi klienta mailowo, telefonicznie, online lub osobiście, zbieramy dane osobowe, takie jak imię, nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail, Facebook ID. Odbiorcami niektórych z tych danych osobowych mogą być Whatsapp, MessengerPeople, Apple Business Chat lub Facebook, jeśli klient korzysta z czatu na stronie www.flipo.pl lub facebook https://pl- pl.facebook.com/Flipopl/.

Możemy również tworzyć dzienniki zdarzeń, które są przydatne w diagnozowaniu problemów związanych z korzystaniem z naszego portalu i rejestrować informacje o problemie z pomocą techniczną lub usługą. W celu poprawy obsługi klienta w granicach właściwych przepisów prawa możemy również rejestrować i weryfikować rozmowy z przedstawicielami obsługi klienta oraz analizować informacje zwrotne, które użytkownicy przekażą nam za pomocą dobrowolnych ankiet opinii klientów.

1. CEL I PODSTAWA PRAWNA

Używamy tych informacji, aby zapewnić klientom wsparcie produktowe oraz monitorować jakość i rodzaje wsparcia klienta i produktowego, które zapewniamy naszym klientom. Podstawą prawną przetwarzania takich informacji w tym celu jest uzasadniony interes spółki Flipo zapewniania dobrego wsparcia klientom.

II. DANE OSOBOWE PRZETWARZANE PODCZAS ZAWIERANIA UMOWY ZA POŚREDNICTWEM SPÓŁKI FLIPO

1. ZWYKŁE DANE OSOBOWE

Jeśli zamówią Państwo usługę/produkt poprzez portal www.flipo.pl, Flipo zgromadzi Państwa imię, nazwisko, płeć, datę urodzenia, adres e-mail, adres pocztowy i numer telefonu, w przypadku niektórych usług również narodowość, numer dokumentu podróży, datę wygaśnięcia jego ważności, kraj wydania, skan dokumentów podróżnych, podpis. Dane z Państwa karty płatniczej, którą przetwarzamy: numer karty płatniczej (pierwsze sześć i ostatnie cztery liczby karty płatniczej), imię i nazwisko posiadacza karty, data ważności karty i podpis posiadacza karty.
Odbiorcą tych danych osobowych jest również firma pośrednicząca w płatnościach, która spełnia standardy bezpieczeństwa przetwarzania danych kart płatniczych. Spółka VÚB a.s. jako administrator bramki płatniczej w pozycji osoby trzeciej przetwarza informacje o płatniczej karcie klienta, gdy klienci spółki Flipo zastosują kartę do sfinalizowania zakupu na portalu www.flipo.pl.

W przypadku płatności przelewem przetwarzane jest imię i nazwisko posiadacza rachunku oraz numer rachunku. W przypadku płatności gotówkowej na rachunek przetwarzane jest imię i nazwisko osoby zlecającej wpłatę. Odbiorcą tych danych są banki, których systemy pośredniczą w realizacji transakcji.

Państwa imię, nazwisko, płeć, datę urodzenia, adres e-mail, adres pocztowy i numer telefonu, w przypadku niektórych usług również narodowość, numer dokumentu podróży, datę wygaśnięcia jego ważności, kraj wydania i dane z Państwa karty płatniczej przetwarzamy, w celu przetworzenia Państwa
 
zamówienia. Podstawą prawną przetwarzania tych danych jest wypełnianie umowy lub przeprowadzenie przedumownych czynności na podstawie Państwa wniosku. Przetwarzamy również Państwa dane osobowe w ramach naszych procesów wykrywania oszustw. Podstawą prawną do przetwarzania Państwa danych osobowych w tym celu jest nasz uzasadniony interes ochrony spółki Flipo i naszych klientów przed próbami podjęcia transakcji o charakterze oszustwa.

W wyjątkowych przypadkach mogą być przetwarzane dane osobowe zawarte w Pana(-i) akcie urodzenia, tzn. poza imieniem, nazwiskiem, płcią, datą urodzenia, miejscem urodzenia, numerem PESEL, obywatelstwem, również imię, nazwisko i nazwisko rodowe ojca i matki, ich daty urodzenia, numery PESEL oraz obywatelstwo. Ponadto w wyjątkowych przypadkach mogą być przetwarzane dane osobowe zawarte w akcie urodzenia Pana(-i) dziecka/wnuka, mianowicie imię, nazwisko, płeć, data urodzenia dziecka, miejsce urodzenia, numer PESEL, obywatelstwo, a także imię, nazwisko i nazwisko rodowe, data urodzenia, numer PESEL oraz obywatelstwo obojga jego rodziców. Dodatkowo mogą być przetwarzane dane osobowe zawarte w Pana(-i) akcie małżeństwa, mianowicie poza imieniem, nazwiskiem, nazwiskiem rodowym, datą urodzenia, miejscem urodzenia, numerem PESEL, obywatelstwem, stanem cywilnym w chwili zawarcia związku małżeńskiego, imieniem, nazwiskiem, nazwiskiem rodowym rodziców, także wszystkie dane dotyczące Pana(-i) małżonki/małżonka, jak również męska i żeńska forma uzgodnionego nazwiska dzieci. W tym przypadku celem przetwarzania jest udokumentowanie pokrewieństwa pomiędzy Panem/Panią jako klientem a osobą, której dotyczy zdarzenie, które spowodowało niemożność skorzystania z zamówionych usług w razie żądania zwrotu od linii lotniczej / biura podróży. Zazwyczaj takim zdarzeniem jest śmierć bliskiej osoby lub jej poważny wypadek, hospitalizacja itp. Podstawą prawną przetwarzania wymienionych danych osobowych z reguły jest umowa zawarta pomiędzy Panem/Panią a przewoźnikiem / biurem podróży, która w takich przypadkach umożliwia pełny / częściowy zwrot ceny biletu lotniczego / wycieczki.
Ponadto podstawą prawną może być umowa z Flipo, który jako pośrednik uczestniczący w zawarciu umowy przewozu / biuro podróży w przypadku zawarcia umowy organizacji wycieczki na Pana(-i) wniosek próbuje uzyskać w drodze wyjątku częściowy / pełny zwrot ceny biletu lotniczego / wycieczki od przewoźnika / biura podróży.

2. SZCZEGÓLNA KATEGORIA DANYCH OSOBOWYCH

Wyjątkowo przetwarzamy również szczególną kategorię danych osobowych, która obejmuje informacje na temat Państwa stanu zdrowia i dane biometryczne zawarte w dokumentach podróży.

Informacje o stanie zdrowia są przetwarzane, aby uzyskać nadzwyczajną refundację od dostawców (linii lotniczych) za niewykorzystane wiążąco zamówione usługi. Ponadto możemy przetwarzać informacje o stanie zdrowia w razie żądania specjalnych usług do transportu, specjalnej asysty na lotnisku lub podczas transportu, np. w razie wystąpienia o posiłek dietetyczny, transport wózka inwalidzkiego, psa asystenta itp.
 
Informacje o danych biometrycznych są przetwarzane w celu otrzymania przez klientów wiz z odpowiednich ambasad, które są odbiorcami tych danych osobowych. Z załatwianiem wiz do niektórych państw pomaga nam spółka EVENT TOURISM s.r.o. Dokumenty lub ich kopie są przesyłane za pośrednictwem firmy kurierskiej Slovak Parcel Service, s.r.o.

Podstawą prawną przetwarzania szczególnej kategorii danych osobowych jest realizacja umowy. Przetwarzaniu szczególnej kategorii danych osobowych poświęcamy zwiększoną uwagę i ostrożność.

III. DANE OSOBOWE PRZERWARZANE PODCZAS TWORZENIA KONTA MÓJ FLIPO

1. CELE I PODSTAWA PRAWNA

Podczas otwierania konta Mój Flipo, zwracamy się do Państwa o przekazanie adresu e-mail. Spółka Flipo przetwarza Państwa adres e-mail, ponieważ używają go Państwo z hasłem do logowania się na swoje konto. Podstawą prawną do przetwarzania Państwa adresu e-mail w tym celu jest uzasadniony interes spółki Flipo w zakresie ochrony bezpieczeństwa Państwa konta.

Spółka Flipo przetwarza Państwa adres e-mail również w celu doręczania ważnych informacji o Państwa produktach, aplikacjach lub koncie Mój Flipo. Podstawą prawną przetwarzania Państwa adresu e-mail i nazwiska do tych celów jest uzasadniony interes spółki Flipo do dostarczenia Państwu ważnych informacji dotyczących bezpieczeństwa lub innych informacji o Państwa produktach, aplikacjach lub koncie Mój Flipo.

Ponadto za pośrednictwem konta Mój Flipo, który zawiera imię, nazwisko, płeć, datę urodzenia, numer telefonu, adres zamieszkania, obywatelstwo, numer dokumentu podróży, datę jego ważności, kraj jego wydania mogą Państwo łatwiej dokonywać zamówień usług na naszym portalu. Na koncie mogą Państwo też mieć zapisane dane dotyczące osób, dla których usługi Państwo zamawiają, jeśli posiadają Państwo w tym celu ich zgodę –w tym przypadku przetwarzane są imię i nazwisko, płeć i data urodzenia, obywatelstwo, numer dokumentu podróży, data jego ważności, kraj wydania. Te dane są dostępne nie tylko za pośrednictwem konta Mój Flipo, ale również aplikacji Flipohity, którą można znaleźć w oficjalnych sklepach z aplikacjami Google Play i AppStore.

Podstawą prawną przetwarzania tych danych osobowych jest prostszy przebieg fazy przedumownej, a więc wypełnienia Państwa zamówienia oraz zawarcie umowy.

IV. DANE OSOBOWE PRZETWARZANE PODCZAS UDZIAŁU W KONKURSACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ SPÓŁKĘ FLIPO

1. CELE I PODSTAWA PRAWNA

Jeśli uczestniczą Państwo w konkursie, którego organizatorem jest spółka Flipo, Flipo może przetwarzać Państwa dane osobowe jak imię, nazwisko, adres e-mail, które podają Państwo podczas przystąpienia do konkursu. Celem jest realizacja konkursu i identyfikacja uczestnika. Podstawą prawną przetwarzania tych danych osobowych jest nasz uprawniony interes, tj. organizacja konkursu.
 
Jeśli okaże się Pan/Pani zwycięzcą konkursu, dla celów przetwarzania i doręczenia wygranej mogą być jeszcze przetwarzane następujące dane: adres zamieszkania, data urodzenia, kontakt telefoniczny.

Państwa dane osobowe będziemy przechowywać przez 4 lata, w celu ochrony naszych uprawnionych interesów na wypadek postępowania reklamacyjnego lub innego. Po przystąpieniu do konkursu i w razie wygranej poprosimy o zgodę na opublikowanie Pana/Pani imienia i pierwszej litery nazwiska na www.flipo.pl oraz na naszym profilu w sieci społecznościowej Facebook https://www.facebook.com/Flipopl/?ref=br_rs. W razie udzielenia tej zgody będziemy niniejsze dane przetwarzać przez 1 rok. Nieudzielenie zgody nie jest powodem odrzucenia możliwości uczestnictwa w konkursie.

V. DANE OSOBOWE, KTÓRE SĄ PRZETWARZANE PODCZAS UDZIAŁU W KONFERENCJACH PRASOWYCH I WYSYŁANIA INFORMACJI PRASOWYCH

1. CELE I PODSTAWA PRAWNA

Jeśli uczestniczą Państwo w konferencji prasowej zorganizowanej przez spółkę Flipo, w celu ewidencji obecności przetwarzamy Państwa imię, nazwisko, adres e-mail i ewentualnie informację o Państwa pracodawcy. Podstawę prawną przetwarzania tych danych osobowych stanowi uzasadniony interes spółki Flipo, czyli organizacja konferencji prasowej i przetwarzanie jej wyników. Państwa dane osobowe będziemy przechowywać przez okres 1 roku.

Jeśli są Państwo zainteresowani przesyłaniem regularnych informacji prasowych, w oparciu o Państwa zgodę spółka Flipo w tym celu będzie przetwarzać Państwa imię, nazwisko, adres e-mail i ewentualnie również pracodawcę. Zgoda jest udzielana na okres 2 lat i w dowolnym momencie mogą Państwo ją odwołać częściowo lub w pełnym zakresie przez wysłanie wniosku na adres dpo@pelikan.sk.

VI. DANE OSOBOWE PRZETWARZANE NA PORTALU FLIPOHITY.PL

Portal flipohity.pl ma na celu informowanie czytelników oraz potencjalnych klientów Flipo o podróżach, wakacjach, miejscach docelowych i innych atrakcjach turystycznych. Czytelnik ma możliwość reagowania na konkretny artykuł i komentowania go, zadawania dodatkowych pytań itp. Ma on możliwość komunikowania się z pracownikami Flipo. W trakcie takiej komunikacji online dochodzi do gromadzenia danych osobowych, takich jak imię, nazwisko, adres e- mail.

1. CEL I PODSTAWA PRAWNA

Informacje te są wykorzystywane w celu zapewnienia wsparcia klienta i produktu oraz monitorowania jakości i różnych rodzajów wsparcia klienta i produktu, które zapewniamy naszym klientom. Podstawą prawną przetwarzania takich informacji w tym celu jest uzasadniony interes Flipo w zapewnieniu wysokiej jakości obsługi klienta.

B. ZESTAWIENIE PRZETWORZONYCH DANYCH OSOBOWYCH OSÓB POSZUKUJĄCYCH PRACY W SPÓŁCE FLIPO I ZATRUDNIONYCH

Jeśli są Państwo zainteresowani pracą w firmie Flipo, z własnej inicjatywy lub na podstawie otwartego konkursu na jedno z wolnych stanowisk, Flipo przetwarza Państwa dane osobowe, zawierające np. Państwa życiorys, w zakresie tytuł naukowy, imię, nazwisko, płeć, data urodzenia, kontakt telefoniczny, adres e-mail, adres zamieszkania, zdjęcie, dane dotyczące wykształcenia, dane dotyczące kariery i doświadczenia zawodowego (identyfikacja aktualnego i poprzedniego pracodawcy, orientacja zawodowa, wyróżnienia, największe osiągnięcia zawodowe, umiejętności językowe i kompetencje zawodowe), hobby oraz opcjonalne dobrowolne dane. Prawidłowość i kompletność podanych przez Państwo danych może zostać zweryfikowana u podanych przez Państwo podmiotów.

1. CELE I PODSTAWA PRAWNA

Celem przetwarzania tych danych osobowych jest wybór przyszłych pracowników spółki Flipo. Podstawą prawną jest uzasadniony interes spółki Flipo w wyborze najbardziej odpowiednich kandydatów na stanowiska pracy i wyrażenie Państwa woli ubiegania się o pracę w spółce Flipo. Ponieważ nie zawsze wszystko udaje się za pierwszym razem, Flipo przechowuje Pana(-i) dane osobowe jeszcze przez 3 lata, aby w razie zwolnienia się stanowiska lub powstania nowego stanowiska, które byłoby dla Pana(-i) odpowiednie, móc się skontaktować i zaoferować Panu(-i) pracę.

Jeśli z sukcesem zakończyli Państwo procedurę selekcji i uzgodnili z Flipo współpracę zawodową, niezależnie czy w stałym stosunku pracy, czy w jednym z rodzajów umów zgodnie z Kodeksem pracy, poza powyższymi danymi osobowymi będziemy przetwarzać również Państwa inne dane osobowe, na podstawie przepisów prawno-pracowniczych, przepisów w zakresie ubezpieczenia zdrowotnego i zabezpieczenia społecznego, przepisów podatkowych itp. Takie dane osobowe mogą obejmować w szczególności Państwa numer PESEL, numer dowodu osobistego, instytucję ubezpieczenia zdrowotnego, w której są Państwo ubezpieczeni, stosunek rodzinny, fakt posiadania dzieci i ich liczbę (w razie stosowania premii podatkowej), informację, czy są Państwo posiadaczem karty emeryta/rencisty. Jeśli mają Państwo przystąpić u nas do pracy, na podstawie obowiązujących przepisów prawa, to prosimy o wstępne badanie lekarskie, w celu ustalenia, czy są Państwo zdolni do pracy dla nas. Będziemy również regularnie zlecać przeprowadzenie badań lekarskich w ramach medycyny pracy i będziemy przetwarzać określone dane na temat jego wyników, które zostaną Państwu wydane przez Państwa lekarza. Podstawą prawną w tym przypadku jest odpowiednie obowiązujące ustawodawstwo dotyczące zdrowia i kompetencji pracowników do wykonywania danej pracy i medycyny pracy. Poza powyższymi danymi osobowymi spółka Flipo przetwarza również kontakt do członka rodziny i jego stosunek do pracownika w celu kontaktu w razie nadzwyczajnych sytuacji (np. uraz w pracy, nieusprawiedliwiona nieobecność w pracy itp.). Powyższe dane osobowe będą przetwarzane w koniecznym okresie, co najmniej jednak w czasie trwania stosunku prawno-pracowniczego.

C. KATEGORIE ODBIORCÓW DANYCH OSOBOWYCH

Flipo to firma pośrednicząca usługi firm z całego świata. W celu dostarczenia zamówionych przez Państwa usług/produktów, może będziemy potrzebować przekazać Państwa dane osobowe do innych firm w innych państwach.

Jeśli są Państwo klientami, w zależności od zamówionych usług, przekazujemy Państwa dane osobowe głównie dostawcom, z którymi zawarli Państwo umowę w ramach świadczenia zamówionych usług. Tymi odbiorcami są głównie przewoźnicy zapewniający transport lotniczy, miejsca zakwaterowania, biura podróży, agencje turystyczne, firmy ubezpieczeniowe, firmy pośredniczące w wynajmie samochodów i wynajmujące samochody, ambasady, konsulaty, przewoźnicy świadczący transport kolejowy, wodny, autobusowy lub osobowy, organy skarbowe.

Jeśli są Państwo pracownikami, Państwa dane osobowe zostaną dostarczone do instytucji ubezpieczenia zdrowotnego, ubezpieczenia społecznego, organom skarbowym i innym właściwym organom administracji publicznej, zgodnie z aktualnie obowiązującym prawem.

I. INNI ŚWIADCENIODAWCY

Spółka Flipo korzysta z usług typu cloud trzecich stron, jak Mandrill, Mailgun, które pomagają jej w wysyłce e-maili. Usługi te monitorują działania związane z tymi e- mailami, np. czy odbiorca je otworzył, kliknął linki odnośników w wiadomościach e- mail czy poprzez kliknięcie na nie dokonał zakupu. Na podstawie tych danych Flipo analizuje stopień interakcji z wysyłanymi e-mailami.

Firma Flipo korzysta z usług firmy kurierskiej Slovak Parcel Service do wysyłania klientom kupionych produktów (na przykład kart parkingowych).

D. Pliki cookie i podobne technologie

Pliki cookie to małe fragmenty danych, które są przechowywane w przeglądarce użytkownika lub urządzeniu mobilnym podczas przeglądania treści na stronie internetowej. Piksele to małe obrazki lub „fragmenty kodu” znajdujące się na stronie internetowej lub w wiadomości mailowej, które zbierają informacje o przeglądarce lub urządzeniu mobilnym użytkownika, a niektóre z nich mogą również przechowywać pliki cookie.

Jeśli ponownie odwiedzisz naszą stronę internetową, dzięki plikom cookie wprowadzone przez Ciebie dane zostaną na pewien czas zapisane. Ponadto strona internetowa „rozpozna” Cię i zaproponuje Ci informacje, których szukasz, dbając o to, aby wcześniej wyświetlona reklama już się nie powtórzyła, umożliwi podstawienie lub uzupełnienie danych wprowadzonych podczas Twojej poprzedniej wizyty na stronie internetowej i na tej podstawie wyświetli dopasowane treści oraz oferty czynności i usług, z których, jak zakładamy, możesz chcieć skorzystać. Pliki cookie mają różne „okresy przydatności do spożycia” i dzielimy je na:

 • sesyjne pliki cookie – usuwane po zamknięciu przeglądarki,
 • trwałe pliki cookie – pozostające w urządzeniu nawet po zakończeniu przeglądania strony internetowej.

Używamy plików cookie do analizy ruchu w witrynie za pośrednictwem kilku usług wymienionych poniżej. Są to narzędzia analityczne, które pomagają nam zrozumieć zachowania użytkowników naszej strony internetowej i dzięki temu lepiej dopasować treści. Pliki cookie mogą być wykorzystywane do prowadzenia statystyk korzystania ze strony internetowej bez konieczności identyfikacji konkretnych użytkowników.

Jakie pliki cookie nas interesują?

 • Operacyjne pliki cookie – służą do zapisywania i analizy zachowań użytkowników na stronie internetowej, a następnie poprawy jej funkcjonalności i wyglądu. Jeśli je wyłączysz, nie będziemy mogli zagwarantować pełnej funkcjonalności naszej strony.
  • iPerceptions służy do oceny obsługi klienta na stronie internetowej oraz zbierania informacji zwrotnej na temat naszej witryny i usług. Więcej informacji o ochronie prywatności znajdziesz na tej stronie.
  • New Relic służy do monitorowania najczęściej wyszukiwanych i klikanych części witryny. Więcej informacji o ochronie prywatności znajdziesz na tej stronie.
  • Optimizely służy do analizy zachowań użytkowników na stronie internetowej w oparciu o ocenę testów A/B w witrynie. Więcej informacji o ochronie prywatności znajdziesz na tej stronie.
  • Google Analytics - to narzędzie analityczne do śledzenia zachowań użytkowników w sieci. Klient jest oceniany w Google Analytics wyłącznie na podstawie plików cookie, Flipo nie wysyła żadnych danych osobowych użytkowników. Więcej informacji o ochronie prywatności znajdziesz na tej stronie.
  • Bloomreach - Te pliki cookie pomagają nam korzystać z platformy Bloomreach, aby Cię zrozumieć, a tym samym ulepszyć naszą stronę internetową, aby Ci się z niej dobrze korzystało. Więcej informacji o ochronie prywatności znajdziesz na tej stronie.
 • Marketingowe pliki cookie – służą do optymalizacji wyświetlanych treści i reklam na podstawie zwyczajów użytkowników i poprawy efektywności komunikacji marketingowej reklamodawców. Dzięki nim nie będzie Ci się niepotrzebnie wyświetlać reklama dotycząca czegoś, co Cię nie interesuje.
  • Google: Google Analytics, AdWords conversions, Google Dynamic Retargeting, Tag Manager służą do monitorowania statystyk dotyczących lokalizacji i kategorii demograficznych użytkowników, ich zainteresowań i zachowań w internecie oraz informacji o urządzeniach, za pomocą których łączą się z daną witryną. Ponadto korzystamy z narzędzia Google Search Console, które pomaga zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy znajdują naszą stronę internetową, i zoptymalizować nasze narzędzia wyszukiwania. Dowiedz się więcej o tym, w jaki sposób dane analityczne mogą być wykorzystywane, w jaki sposób je kontrolować i jak cofnąć zgodę na przetwarzanie Twoich danych.
  • Facebook: Custom Audience, Connect, Social Plugins – Facebook Custom Audience to narzędzie, które umożliwia skierowanie reklamy do ściśle określonej grupy osób na Facebooku, a Facebook Connect umożliwia interakcje konta na portalu Facebook z innymi stronami internetowymi. Facebook Social Plugins umożliwia udostępnianie treści z innych stron internetowych na portalu Facebook. Więcej informacji o ochronie prywatności znajdziesz na tej stronie.
  • ClickTripz służy do zwiększania konwersji i dostosowania reklam na stronie internetowej. Więcej informacji o ochronie prywatności znajdziesz na tej stronie.
  • AppNexus umożliwia i optymalizuje reklamę online, która wyświetla się na stronie internetowej. Więcej informacji o ochronie prywatności znajdziesz na tej stronie.
  • RTB House – służy do retargetowania reklam online, które uwzględniają indywidualne zwyczaje zakupowe i preferencje. Więcej informacji o ochronie prywatności znajdziesz na tej stronie.
  • Twitter: Button, Syndication. Twitter Button służy do udostępniania treści z innych witryn w sieci społecznościowej na Twitterze. Twitter Syndication służy do ponownego publikowania treści na stronach internetowych w celu dotarcia do szerszego grona odbiorców. Więcej informacji o ochronie prywatności znajdziesz na tej stronie.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie

Jeżeli udzieliłeś(-aś) nam zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych, zestawiamy je z informacjami dotyczącymi Twoich zachowań na stronie internetowej. Celem tego zestawienia jest lepsze rozpoznanie Twoich preferencji i zainteresowań, a następnie lepsze dostosowanie oferty i personalizacja treści.

W dowolnym momencie możesz wyrazić sprzeciw wobec takiego przetwarzania danych osobowych, a jeśli zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie miało wpływ na przysługujące Ci prawa i wolności, możesz zażądać od nas indywidualnego rozpatrzenia sprawy. Sposób wycofywania zgody jest opisany poniżej, w części Kontakt.

Czas przechowywania danych z przeglądarki

Informacje, które zestawiamy z danymi pochodzącymi z plików cookie, przechowujemy na podstawie zgody, której nam udzieliłeś(-aś) lub zależnie od czasu obowiązywania umowy, która została z nami zawarta. Zestawione dane z plików cookie i naszych systemów będziemy przechowywać w okresie niezbędnym do realizacji celu, dla którego zostały zgromadzone, ale nie dłużej niż 13 miesięcy.

E. DZIECI PONIŻEJ 16 ROKU ŻYCIA

Ponieważ usługi świadczone za pośrednictwem naszej strony mogą być skierowane również do osób młodszych niż 16 lat, dane osobowe takich osób przetwarzamy tylko w celu rozpatrywania zamówienia, prawidłowego pośrednictwa i rezerwacji zamówionych usług oraz prowadzenia obsługi klienta. Podstawą prawną przetwarzania danych tych osób jest wypełnianie umowy lub przeprowadzenie przedumownych zabezpieczeń na podstawie wniosku klienta.

W celu marketingu bezpośredniego i promocji usług dane osobowe osób młodszych niż 16 lat nie są w ogóle przetwarzane.

F. AKTUALIZACJE ZASAD OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

W związku z dodaniem nowych usług i produktów, ulepszeniem naszej dotychczasowej oferty i zmianami technologii i ustaw możemy niniejsze zasady ochrony danych osobowych stale zmieniać. Datę ostatniej zmiany niniejszych zasad ochrony danych osobowych znajdą Państwo pod hasłem „Aktualizacje” na górze niniejszej strony. Wszystkie zmiany zostaną wprowadzone w życie w momencie opublikowania zmienionych zasad ochrony danych osobowych.

G. PRZECHOWYWANIE DANYCH OSOBOWYCH

Państwa dane osobowe będziemy przechowywać, do wygaśnięcia Państwa zgody, dopóki będziemy prawomocnie zainteresowani ich przechowywaniem lub dopóki obowiązujące prawo nałoży na nas taki obowiązek. Po upływie ustanowionego okresu przechowania danych osobowych, Państwa dane osobowe zostaną usunięte.

Poniżej, w części „Państwa prawa”, opisano Państwa prawo do usunięcia danych.

H. KONTAKT

W razie dodatkowych pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych, korzystania z przysługujących Ci praw lub chęci skontaktowania się z osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych możesz skontaktować się z nami osobiście:

pelicantravel.com s.r.o. (operator)
Pribinova 17954/10
811 09 Bratislava
Slovenská republika

lub mailowo dpo@pelikan.sk, ewentualnie wypełnić formularz.

Jeśli nie jesteś zadowolony(-a) z naszej odpowiedzi i przypuszczasz, że w nieodpowiedni sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe, możesz zwrócić się do organu nadzorującego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, za pośrednictwem strony internetowej https://www.giodo.gov.pl/.

I. PAŃSTWA PRAWA

Zgodnie z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych ma Pan(i) prawo żądać od Flipo dostępu do swoich danych osobowych oraz korzystać z następujących praw:
 

 • prawo do uzyskania informacji, czy Flipo przetwarza Pana(-i) dane osobowe, a jeśli tak, jakie są to dane i jaki jest powód ich przetwarzania;
 • prawo do korekty danych osobowych – ma Pan(i) prawo do weryfikowania wszelkiego rodzaju niepełnych lub niedokładnych danych osobowych figurujących w naszych systemach;
 • prawo do usunięcia danych osobowych – ma Pan(i) prawo zwrócić się o usunięcie danych osobowych, jeśli nie ma powodu do ich dalszego przetwarzania
 • prawo do przenoszenia danych – ma Pan(i) prawo do przeniesienia swoich danych osobowych w elektronicznej ustrukturyzowanej formie z Flipo do innego podmiotu
 • prawo do ograniczenia przetwarzania Pana(-i) danych osobowych – ma Pan(i) prawo zwrócić się o tymczasowe zawieszenie przetwarzania Pana(-i) danych osobowych, np. jeśli zażąda Pan(i) udokumentowania dokładności przetwarzania lub jego powodu;
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych – ma Pan(i) prawo sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych, jeżeli przetwarzanie jest konieczne ze względu na uzasadnione interesy administratora lub strony trzeciej, o ile nad tymi interesami przeważają interesy lub prawa osoby, której dotyczą dane wymagające ochrony, w szczególności jeżeli osobą, której dane dotyczą, jest dziecko. Ma Pan(i) również prawo wyrazić sprzeciw, jeżeli dane osobowe są przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego, w tym kwestionowany jest fakt, że odnosi się do Pana(-i) decyzja oparta wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowaniu;
 • prawo do wycofania zgody – jeżeli Pana(-i) dane osobowe są przetwarzane na podstawie udzielonej zgody, ma Pan(i) prawo do jej odwołania w dowolnym momencie;
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorującego – organem sprawującym nadzór nad ochroną danych osobowych jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, do którego może Pan(i) się zwrócić, jeżeli uważa Pan(i), że Pana(-i) dane osobowe nie są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Jeżeli chcą Państwo zażądać dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawy lub usunięcia, jeżeli Państwo chcą skorzystać z prawa do ograniczenia przetwarzania lub prawa sprzeciwu przeciwko przetwarzaniu Państwa danych, prosimy o wypełnienie i przesłanie następującego formularza.